f t y m
Copyright 2023 . Комитет Родолюбие - всички права запазени
Pin It

Покана

 

Управителния съвет на СНЦ"Комитет Родолюбие" на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ кани своите членове на ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО събрание, на 18.01 от 19:00 часа в Граждански клуб - Пловдив, при следния дневен ред:

1. Отчет за изминалия период.

2. Избор на Председател.

3. Избор на управителен съвет.

4. Утвърждаване на план-мероприя за 2023г.

5. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе на същия ден в 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

03.1.2023г.

от Управителния съвет на Комитет Родолюбие